Stanservis

Obchodné podmienky firmy Stanservis s.r.o.

Obchodné podmienky firmy Stanservis, s.r.o. platné od 1.1.2015

Obchodné podmienky vo formáte pdf, si môžete stiahnuť TU

 

Obchodné podmienky firmy Stanservis, s.r.o.

Obchodné podmienky prenájmu majetku a poskytovanie služieb spoločnosťou Stanservis s.r.o.

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto podmienky upravujú prenájom majetku spoločnosti Stanservis , s.r.o. (ďalej len prenajímateľa) a poskytovanie s tým spojených služieb, uhradenie ceny za prenájom majetku ako aj prípadných škôd vzniknutých na majetku prenajímateľa. Ďalej upravujú práva a povinnosti obidvoch strán, t.j. prenajímateľa a objednávateľa. Prenajímateľ sa zaväzuje prenajať objednávateľovi svoje zariadenia a poskytnúť s tým spojené služby, špecifikované v jednotlivých objednávkach za týchto podmienok, ktoré sa vždy považujú za neoddeliteľnú súčasť Potvrdenia objednávky.; objednávateľ je povinný sa s nimi zoznámiť. Zvláštne písomné dojednania strán majú prednosť pred znením týchto obchodných podmienok.

1. Objednávka

V objednávke musia byť objednávateľom uvedené základné náležitosti, ktorými sú hlavne označenie objednávateľa s uvedením jeho firmy (mena), adresy a IČO, prípadne údaj o zápise v obchodnom registri alebo iné evidencie, vrátane spisovej značky, dátum a miesto prenájmu, zodpovedná osoba objednávateľa a taktiež dohodnutá cena za služby ,sortiment alebo prenájom. Objednávka sa považuje za potvrdenú a dohoda za platnú okamihom doručenia Potvrdenia objednávky nájomcovi.

2. Zodpovedné osoby

Obidve strany sú povinné určiť zodpovedné osoby počas doby trvania prenájmu majetku prenajímateľa. Zodpovedné osoby určené stranami sú povinné spolupracovať pri realizácii prenájmu majetku; sú zodpovedné za riešenie a vybavenie bežných záležitostí vyplývajúcich zo vzájomnej súčinnosti. Zodpovedná osoba objednávateľa musí byť osobne prítomná pri zahájení montáže prenajímaného majetku. Zodpovedné osoby budú osobne prítomné pri dokončení montáže a prevzatí majetku prenajímateľom tak, aby mohla byť prevedená kontrola prenajímaného zariadenia a zistené prípadné nedostatky oproti objednávke. Ak nebude zodpovedná osoba objednávateľa prítomná v dohodnutej dobe tak, aby mohol byť majetok riadne predaný podpísaním Preberacieho protokolu, má sa za to, že majetok bol prebratý bez závad a poškodení.

3. Preberací protokol

O prevzatí majetku, ktorý je predmetom prenájmu bude prenajímateľom vypracovaný Preberací protokol (ďalej len protokol), ktorý podpíšu zodpovedné osoby obidvoch strán. Na prípadné závady či nedostatky na majetku, ktorý je predmetom prenájmu je zodpovedná osoba objednávateľa povinná upozorniť ešte v dobe pred podpísaním protokolu. V prípade, že zodpovedná osoba objednávateľa zistí v dobe po podpísaní protokolu závadu na majetku, ktorý je predmetom prenájmu, je povinná okamžite informovať prenajímateľa; nie je však možné domáhať sa zľavy z ceny alebo bezplatnej výmeny.

4. Storno poplatky

4.2. Všeobecné ustanovenia.
Ak zruší objednávateľ potvrdenú objednávku na prenájom majetku, vyhradzuje si prenajímateľ právo účtovať si nižšie uvedené storno poplatky. Výška týchto storno poplatkov je stanovená percentuálne z ceny bez DPH uvedenej v zrušenej objednávateľom potvrdenej objednávke a je závislá od okamihu zrušenia objednávky, tzn. Na dobe pred termínom prevzatia objednaného majetku; storno poplatky pri zrušení objednávky na prenájom majetku:

Svojím nákupom dávate najavo svoj súhlas s nižšie uvedeným znením Obchodných podmienok a zaväzujete sa k úhrade storno poplatku pri neprevzatí zásielky.

4.2. Zručenie akcie.
Zrušenie akcie 21 až 14 dní pred dojednaným termínom 30% z ceny.
Zrušenie akcie 13 až 7 dní pred dojednaným termínom 50% z ceny.
Zrušenie akcie 6 a menej dní pred dojednaným termínom 75% z ceny.
Zrušenie akcie v deň montáže z dôvodu poskytnutia nepravdivých informácií objednávateľom, porušením času začiatku montáže alebo akéhokoľvek iného dôvodu spôsobeného objednávateľom a nie dodávateľom vo výške 100% z ceny.

4.3 Storno objednávky.
Storno objednávky je možné najneskôr deň pred odoslaním.

4.4 Nevyzdvihnutie zásielky.
Pokiaľ si u nás objednáte stánok na dobierku a zásielku si neprevezmete, bude Vám naúčtovaný poplatok v cene dopravných nákladov na prepravu + balné. Objednávku môžete bezplatne zrušiť, ale najneskôr jeden pracovný deň pred jej odoslaním. Tovar posielame dobierkou dvakrát v týždni a to: v utorok a vo štvrtok.

5. Platobné podmienky

Dohodnutú cenu za prenájom majetku a s realizáciou služieb s tým spojených, tak ako je uvedené v Potvrdení objednávky, je objednávateľ povinný uhradiť v dobe uvedenej na bežnom daňovom doklade vystavenom prenajímateľom. Ak je objednávateľ v omeškaní s plnením peňažitého dlhu, súhlasí objednávateľ so zmluvnou pokutou vo výške 1% z účtovanej čiastky za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná do 10 dní od jej vyúčtovania prenajímateľom. V prípade, že objednávka na prenájom majetku úplne vyčerpá kapacity prenajímateľa, vyhradzuje si prenajímateľ právo na vystavenie zálohovej faktúry; v prípade jej vystavenia je objednávateľ povinný uhradiť túto zálohu podľa údajov v nej vedených. Ak nebude zálohová faktúra uhradená riadne a včas, môže prenajímateľ od prenájmu majetku a s tým spojených služieb odstúpiť. Ďalej sa objednávateľ zaväzuje uhradiť plnú výšku dohodnutej sumy na účet prenajímateľa minimálne 6 dní pred montážou.

6. Náhrada škody

Okamihom podpísania Preberacieho protokolu prechádza zodpovednosť za škody na majetku objednávateľa. Ak vznikne závada na majetku prenajímateľa počas doby jeho prenájmu, je po oznámení závady objednávateľom prenajímateľ povinný bez zbytočného odkladu previesť na náklady objednávateľa potrebné opravy príp. výmenu vadného či poškodeného zariadenia. Ak je prenajímateľ podľa predchádzajúcej dohody povinný predať zariadenie dopravcovi v určitom mieste na prepravu zariadenia objednávateľovi, prechádza na objednávateľa zodpovednosť za škodu na zariadení prenajímateľa do 10 dní od ich vyčíslenia, v opačnom prípade platí primerane bod 2 čl. 4. Pri vyčíslení škôd sa vychádza z ceny zariadenia v dobe jeho zakúpenia, jeho kúpnej ceny. Pri nevrátení alebo poškodení zariadenia je prenajímateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške zakúpenia daného nového zariadenia – výška škody nebude ponížená o amortizáciu zariadenia. Úhradou škôd vzniknutých na majetku prenajímateľa nezaniká povinnosť objednávateľa uhradiť cenu za prenájom poškodeného, zničeného alebo odcudzeného zariadenia prenajímateľa.

7. Miesto prenájmu

Montáž alebo inštalácia prenajímaného zariadenia bude realizovaná na mieste vopred určenom objednávateľom. Ak sa strany nedohodnú inak zaistí objednávateľ prístup a možnost obhliadky miesta prenájmu príp. nutné povolenia k vjazdu na miesto prenájmu. Prenajímateľ nezodpovedá za nedodržanie termínu k odovzdaniu zariadenia, ktoré je predmetom prenájmu, pokiaľ je prístup na miesto prenájmu obmedzený. Objednávateľ je povinný umožniť prenajímateľovi kedykoľvek v dobe prenájmu voľný prístup k predmetu prenájmu za účelom jeho kontroly. Prenajímateľ je po ukončení prenájmu povinný na svoje náklady zaistiť uvedenie miesta prenájmu zariadenia do pôvodného stavu.

8. Povinnosti zúčastnených strán

Prenajímateľ je povinný prenajať 100% funkčné objednané zariadenie v bezchybnom stave. Prenajímateľ je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť objednávateľovi pri realizácii prenájmu zariadenia. Objednávateľ je povinný zaistiť ochranu predmetu prenájmu pred nepovolanými zásahmi tretích osôb. V prípade objednávky na prenájom stanu bez podlahy, ak sa strany nedohodnú inak, je objednávateľ povinný zaistiť povolenie k ukotveniu tohto stanu. Ak nebude povolenie zaistené, nebude objednávka prenajímateľom realizovaná.
Bez predchádzajúcej dohody s prenajímateľom nesmie objednávateľ alebo tretie osoby:

  • Umiestňovať, lepiť či vešať akékoľvek predmety na stanovú konštrukciu alebo opláštenie stanu
  • Premiestňovať alebo inak manipulovať so stanovou konštrukciou
  • Prevádzať akékoľvek zásahy na stanovej konštrukcii alebo opláštení stanu (napr. odoberať súčasti konštrukcie alebo opláštenia)
  • V priestore zariadenia manipulovať s otvoreným ohňom
  • Privádzať alebo rozvádzať elektrické vedenia v priestore prenajímaného zariadenia
  • Zasahovať lepením,vŕtaním ani iným spôsobom do drevených predajných stánkov
  • Prevádzať akékoľvek zásahy do inventáru/stoly ,stoličky,obrusy.../

Ak poruší objednávateľ alebo tretie osoby ustanovenia predchádzajúceho bodu tohto článku, platí primerane bod 3. A 5. Čl. 7 V prípade hrubého neplnenia objednávateľa si prenajímateľ vyhradzuje právo kedykoľvek odobrať predmet prenájmu z nájmu objednávateľa.

Odovzdávajúci subjekt je oprávnený odmietnuť stavbu predmetu prenájmu v tom prípade, ak by na mieste stavby vplyvom nepriaznivého počasia alebo polohou umiestnenia ohrozoval majetok,zdravie a životy ľudí.

9. Záverečné ustanovenia

Ak si strany pri jednaní o uzavretí dohody o prenájme majetku navzájom poskytnú informácie označené ako dôverné, nesmie strana, ktorej boli tieto informácie poskytnuté ďalej poskytnúť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, a to bez ohľadu, či dôjde k uzavretiu dohody alebo nie. Prípadné spory sa budú obidve strany snažiť riešiť prednostne dohodou, mimosúdne a to v sídle prevádzky prenajímateľa.

Obchodné podmienky sú platné od 1. januára 2016.

Firma Stanservis ponúka: Trubkové predajné stany, rozťahovacie predajné stany, drevené predajné stánky, párty stany, párty stany profesionál, pagody a špeciálne stany, skladové montované haly, športové haly, zastrešenia, slnečníky a altánky, predajné stoly, reklamné vlajky, nafukovadlá. Prenájom altánkov, stanov, stánkov, stolov, slnečníkov a príslušenstva. Zabezpečíme dovoz, montáž, demontáž stanov. Výroba stanov s ľubovoľnou vnútornou aj vonkajšou potlačou.

Táto stránka nepoužíva súbory cookies, neanalyzuje návštevnosť ani inak nezhromažďuje vaše osobné údaje.

xhtml-strict.png, 295B vcss.png Site by onRock

Niektoré fotky a logotypy sú majetkom firmy Protan-Elmark, ich použitie ani úprava nie je povolená bez súhlasu tejto firmy. Fotky boli zverejnené so súhlasom firmy Protan-Elmark.